Wetsvoorstellen op het terrein van sociale veiligheid

Op dit moment zijn er meerdere wetsvoorstellen (of verdragen die tot wetgeving kunnen leiden) op het terrein van sociale veiligheid. In de praktijk merken we dat beleidsmakers en vertrouwenspersonen soms niet meer precies weten welke voorstellen er zijn en waar deze over gaan. Om het voor u wat overzichtelijker te maken zetten we hier enkele relevante wetsvoorstellen voor u op een rij:

  • Voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon
  • Het ILO-verdrag C190 inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer
  • Wetsvoorstel Seksuele misdrijven
  • De EU-klokkenluidersrichtlijn en het wetsvoorstel Wet bescherming Klokkenluiders

 

Voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon
Met dit wetsvoorstel van GroenLinks wil de initiatiefnemer iedere werknemer een recht op toegang tot een vertrouwenspersoon geven. Om die reden verplicht het voorstel werkgevers in de Arbowet om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Daarnaast wil de initiatiefnemer de rechtspositie van de vertrouwenspersoon in organisaties versterken. Het voorstel zou eraan bij moeten dragen ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te creëren voor alle werknemers.
Meer informatie

 

Het ILO-verdrag  C190 inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer
Het verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk is in juni 2019 door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) aangenomen. Dit ILO-verdrag versterkt de geïntegreerde aanpak van geweld en intimidatie op en rond het werk met specifieke aanbevelingen voor de aanpak van gender gerelateerd geweld.
In het bindende verdrag zijn afspraken gemaakt over de bescherming van werknemers tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. Lidstaten die het verdrag onderschrijven moeten geweld en intimidatie bij wet verbieden. Nederland heeft het verdrag nog niet geratificeerd. Onlangs is er een petitie aangeboden die het kabinet oproept het verdrag te ratificeren. De verdragstekst

 

Wetsvoorstel Seksuele misdrijven
Dit wetsvoorstel beoogt slachtoffers van seksuele misdrijven beter te beschermen en verduidelijkt wat strafbaar is, ook op straat en online. Bovenop wat nu al strafbaar is, stelt de nieuwe wet ook strafbaar:

  • Seksueel contact hebben met iemand tegen zijn of haar wil. Je bent strafbaar als je weet of had moeten weten dat de ander niet wil;
  • Seksuele intimidatie, zowel offline als online;
  • Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar (sexchatting).

Verder zal het om verkrachting of aanranding aan te tonen, niet meer noodzakelijk zijn om te bewijzen dat er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Iemand is al strafbaar als duidelijk was dat de ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet. Als er bewijs is van dwang, geweldig of bedreiging kan dit wel leiden tot een zwaardere straf. Degene die seksueel contact initieert, moet er zeker van zijn dat de ander hetzelfde wil. Als dit niet duidelijk is, moet hij die duidelijkheid zoeken.
Meer informatie over het wetsvoorstel

 

De EU-klokkenluidersrichtlijn en het wetsvoorstel Wet bescherming Klokkenluiders
Op 23 oktober 2019 werd een nieuwe Europese richtlijn aangenomen: “Richtlijn (EU) 2019/1937 inzakeRichtlijn (EU) 2019/1936 de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden”. Deze richtlijn noemt men ook wel de EU-klokkenluidersrichtlijn. De lidstaten van de EU moeten de richtlijn in de nationale wetgeving implementeren. Op dit moment ligt er in Nederland een Wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn bij de Tweede Kamer. Het betreft het wetsvoorstel Wet Bescherming Klokkenluiders dat de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders wijzigt en vervangt.

Met de nieuwe wet kunnen medewerkers naast misstanden binnenkort ook (mogelijke) inbreuken op het Unierecht melden via interne en externe meldkanalen en moeten melders en personen die hen bijstaan beter worden beschermd tegen benadeling.

De EU-klokkenluidersrichtlijn en het wetsvoorstel Wet bescherming Klokkenluiders spreken beiden van een ‘adviseur in vertrouwen’. Volgens de memorie van toelichting op de wet (pag. 77) “kan een adviseur een potentiële melder adviseren over mogelijke procedures die intern dan wel extern gevolgd kunnen worden en over de beschermingsmaatregelen waar een beroep op kan worden gedaan.” De werkgever mag voor ‘vertrouwelijk advies’ bijvoorbeeld verwijzen naar een extern jurist of naar een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders, maar er wordt in de praktijk ook vaak verwezen naar een 'vertrouwenspersoon integriteit'.
Meer informatie over de wet
Naar de training: Vertrouwenspersoon integriteit / Adviseur in vertrouwen

 

Bel Mail

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795