Omgangsvormenbeleid

Beleid ongewenste omgangsvormen

Bel  Mail

OMGANGSVORMENBELEID

 

De Arbeidsomstandighedenwet (art. 3, lid 2) verplicht werkgevers om een beleid te voeren om ongewenste omgangsvormen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

  • direct en indirect onderscheid (in de volksmond: discriminatie),
  • seksuele intimidatie,
  • agressie en geweld, en
  • pesten.

Het beleid moet voldoen aan de huidige stand van de wetenschap. Onder ‘stand van de wetenschap’ worden maatregelen verstaan die door vakdeskundigen in brede kring worden aanvaard als goed toepasbaar in de praktijk. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het om ontwikkelingen gaat die door vakdeskundigen in brede kring worden aanvaard en kenbaar zijn uit (wetenschappelijke) onderzoeken, leidraden, nen-normen, brancherichtlijnen, convenanten, jurisprudentie, catalogi en beleidsregels. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert hierop. Hubert Consult adviseert uw organisatie graag over wat er volgens de huidige stand van de wetenschap op het terrein van ongewenste omgangsvormen geregeld  moet zijn.

Definitie van discriminatie (Arbowet, Memorie van Toelichting en Wet Onderscheid Arbeidsduur en Wet Onderscheid Bepaalde en Onbepaalde Tijd))

“Direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie. Onder direct respectievelijk indirect onderscheid wordt verstaan dat iemand op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte, arbeidsduur (fulltime/parttime) of arbeidscontract (onbepaald of tijdelijk) respectievelijk dat een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaalde godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, leeftijd dan wel een hetero- of homoseksuele gerichtheid of met een handicap of chronische ziekte, met een fulltime of parttime dienstverband, of een onbepaald of tijdelijk arbeidscontract bijzonder treft.”

 

Onder onderscheid op grond van ‘geslacht’ wordt (in de gelijke behandelingswetgeving) mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Onder direct onderscheid op grond van geslacht wordt ook verstaan onderscheid op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap.

 

Definitie van seksuele intimidatie (Arbowet, Memorie van Toelichting):

“Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.”

 

Definitie van agressie en geweld (Arbowet, Memorie van Toelichting):

“Voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.” 

 

Definitie van pesten (Arbowet, Memorie van Toelichting):

“Alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega's, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of groep werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd.”  

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795
Beleidreglement