Nieuws

Wet seksuele misdrijven

vanaf 1 juli 2024 zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, ook online, strafbaar gesteld. Ook zijn de straffen verhoogd. Voor aanranding en verkrachting hoeft geen sprake meer te zijn van (fysieke) dwang. Ook seksuele intimidatie en sexchatting zijn strafbaar gesteld.

Meer informatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hoe zit het nu met certificering van de vertrouwenspersoon omgangsvormen?

U hoort de laatste tijd misschien steeds vaker dat er kwaliteitseisen aan vertrouwenspersonen gesteld zullen gaan worden. Er wordt gesproken van geaccrediteerde opleidingen en gecertificeerde vertrouwenspersonen. Hoe zit dat nu?

Een door de overheid (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) erkende accreditatie van opleidingsbureaus voor vertrouwenspersonen bestaat op dit moment nog niet. Ook is een specifieke certificering voor vertrouwenspersonen niet verplicht. 

Werkgevers moeten, als ze binnen het door de Arbowet verplichtgestelde beleid inzake discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten hebben aangesteld, een vertrouwenspersoon hebben opgeleid, deze wèl voldoende laten opleiden. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) controleert hierop. Vertrouwenspersonen die aan de NLA het bij Hubert Consult behaalde certificaat kunnen tonen, worden als voldoende opgeleid beschouwd.

Gaat dit in de toekomst veranderen?
In mei 2023 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon omgangsvormen door de Tweede Kamer aangenomen.
Lees verder

September 2023

Wetsvoorstel ‘Wet seksuele misdrijven’ aangenomen door Tweede Kamer

Wet seksuele misdrijven

De Tweede Kamer heeft met een overgrote meerderheid het Wetsvoorstel 'Wet seksuele misdrijven' aangenomen. Een belangrijke wijziging in de wet gaat hiermee doorgevoerd worden: niet langer staat dwang centraal in het verkrachtingsdelict, maar het ontbreken van wederzijdse instemming (consent).

Lees verder

Juli 2023

Wetsvoorstel ‘verplichtstellen van de vertrouwenspersoon’ aangenomen door Tweede Kamer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel verplichten vertrouwenspersoon aan

Vandaag, 23 mei 2023, heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van het lid Maatoug tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon aangenomen. Een uitzondering geldt voorlopig voor organisaties met minder dan 10 medewerkers. In dit wetsvoorstel staan de taken van de vertrouwenspersoon beschreven.

Mei 2023

Handreiking Meldingen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Handreiking meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedragNieuwsbericht | 17-05-2023

Organisaties helpen bij het opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat is het doel van Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer met de handreiking die zij vandaag
publiceert. Hamer: “We hebben allemaal gezien dat het vaak misgaat met de opvolging van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, met grote gevolgen voor melder, beschuldigde en organisatie. Deze handreiking is geen panklare oplossing, maar wel een gids in het maken van weloverwogen beslissingen. Waaruit vooral ook blijkt: niets doen is geen optie.”
Lees verder

Programmarapportage Psychosociale Arbeidsbelasting 2019 – 2022

April 2023

In de rapportage 'Voorkomen is beter dan genezen' kijkt de Arbeidsinspectie terug op 4 jaar inspectie en onderzoek op het thema Psychosociale Arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vallen werkdruk, intern ongewenst gedrag (zoals discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag en pesten) en externe agressie en intimidatie. De Arbowet schrijft voor dat de werkgever de risico's op PSA moet inventariseren en de nodige maatregelen moet treffen om deze risico's te beheersen.

Download 'Voorkomen is beter dan genezen'

 

Publieksonderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag

April 2023

Welke sentimenten leven er in Nederland met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke kenmerken zijn te koppelen aan verschillende groepen mensen die soortgelijke sentimenten hebben ten opzichte van dit thema? Deze vragen werden beantwoord door middel van een vragenlijstonderzoek onder 2705 Nederlanders.

Gemiddeld genomen benoemen veruit de meeste Nederlanders een handeling als grensoverschrijdend wanneer dit fysieke vormen aanneemt. De helft van de Nederlanders zegt te twijfelen bij een of meerdere handelingen. Twijfelaars aarzelen voornamelijk over staren (41%), ongewenste seksueel getinte of flirterige grappen (36%) en opmerkingen maken (32%), iemand naroepen of nafluiten op straat (30%).

Download Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag'

 

Handicap en seksuele gerichtheid discriminatiegronden in Grondwet artikel 1

Op 17 februari 2023 zijn handicap en seksuele gerichtheid als discriminatiegrond opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Artikel 1 luidt voortaan:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Lees verder

 

Wet Bescherming Klokkenluiders aangenomen

Op 24 januari 2023 is het wetsvoorstel Wet Bescherming Klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen.
Werkgevers moeten op grond van deze Wet een 'Adviseur in vertrouwen' in de verplichte meldprocedure aanwijzen. Vaak wordt deze Adviseur in vertrouwen betiteld als de 'vertrouwenspersoon integriteit (VPI)'.

Lees verder

Januari 2023

Houd de vertrouwenspersoon omgangsvormen in stand

Iedere medewerker die geconfronteerd is met ongewenste omgangsvormen moet zich kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon. Dat is de kern van een wetsvoorstel van GroenLinks dat nu bij de Tweede Kamer ligt en dat de vertrouwenspersoon verplicht stelt. Invoering van deze wet zou geen vertraging op mogen lopen.

Lees verder

Juni 2022

Nationaal actieplan Aanpak Seksueel grensoverschrijdend gedrag en Seksueel geweld

Een breed maatschappelijk en diepgeworteld probleem als seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld vraagt een integrale én gecoördineerde inzet van de overheid. Naar aanleiding van de vele onthullingen over grensoverschrijdend gedrag, wordt de komende periode toegewerkt naar een Nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, zo schrijven minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Om de aanpak te versterken en de noodzakelijke cultuurverandering aan te jagen zal Mariëtte Hamer als regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld in april voor een periode van drie jaar worden aangesteld. De regeringscommissaris zal doorlopend in verbinding staan met relevante stakeholders. Als belangrijke maatschappelijke spelers worden genoemd: Stichting Rutgers, platform Professionalisering vertrouwenspersonen (Hubert Consult maakt hier deel van uit) en het College voor de Rechten van de Mens. Lees meer

Februari 2022

 

Wetsvoorstellen op het terrein van sociale veiligheid

18 maart 2022

Op dit moment zijn er meerdere wetsvoorstellen (of verdragen die tot wetgeving kunnen leiden) op het terrein van sociale veiligheid. In de praktijk merken we dat beleidsmakers en vertrouwenspersonen soms niet meer precies weten welke voorstellen er zijn en waar deze over gaan. Om het voor u wat overzichtelijker te maken zetten we hier enkele relevante wetsvoorstellen voor u op een rij:

  • Voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon
  • Het ILO-verdrag  C190 inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer
  • Wetsvoorstel Seksuele misdrijven
  • De EU-klokkenluidersrichtlijn en het wetsvoorstel Wet bescherming Klokkenluiders

Lees meer

Niet ingrijpen bij pesten op het werk vergroot het risico om zelf slachtoffer te worden

Omstanders van pesten op het werk durven soms niet in te grijpen omdat zij vrezen dan zelf het volgende Pesten verklein kans om zelf slachtoffer te worden
pestslachtoffer te worden.
In een longitudinale studie (Rosander & Nielsen, 2021) onder een steekproef van 788 werknemers uit de Zweedse beroepsbevolking, is nagegaan in hoeverre deze vrees terecht is. Opvallende conclusie: de medewerkers die ingrepen bij pesten hadden geen verhoogde kans om zelf slachtoffer te worden, waartegen omstanders die inactief bleven, een 3 keer zo hoog risico hadden om zelf later gepest te worden.

 

EU-klokkenluidersrichtlijn en voorstel Wet Bescherming Klokkenluiders belangrijk voor vertrouwenspersoon?

Richtlijn (EU) 2019/1936Vraag van een vertrouwenspersoon omgangsvormen: “Mijn werkgever zegt dat er een nieuwe EU richtlijn is
waarmee melders en hun vertrouwenspersonen beter beschermd zijn. Mijn werkgever vraagt mij nu
om ook vertrouwenspersoon te worden voor misstanden en schendingen van het Unierecht.
Is dit verstandig om te doen?”

Op 23 oktober 2019 werd een nieuwe Europese richtlijn aangenomen: “Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake
de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden”. Lees verder

Voor werkgevers: Informatieblad professionele vertrouwenspersoon

Informatieblad Ministerie SZW Hubert ConsultHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2020 het ‘Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen’ opgericht. Deelnemende organisaties zijn, CNV, GIMD, Hubert Consult, Inspectie SZW, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MKB Nederland, VCP, en VNO NCW. Het platform heeft tot doel te bepalen wat nodig is voor de verdere professionalisering van de vertrouwenspersoon. Het platform heeft een informatieblad voor (kleine) werkgevers uitgebracht. Lees verder.

Omgangsvormen op het werk beïnvloed door coronamaatregelen?

In 2020 is er door de Covid-19 pandemie en door de overheid getroffen maatregelen veel op het werkInvloed Corona (Covid-19) op ongewenste omgangsvormen
veranderd. Hoe zijn deze veranderingen van invloed op de omgangsvormen op het werk? Gemeten met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden was het percentage medewerkers dat ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega's meemaakte nog nooit zo laag. Lees verder

 

Melden medewerkers seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een wijdverspreid probleem, maar hoeveel slachtoffers melden Seksuele intimidatie melden - College voor de Rechten van de mensdaadwerkelijk hun ervaring en leidt zo’n melding tot een oplossing? Het College voor de Rechten van de Mens liet onderzoek doen. Hieruit blijkt dat melden helpt, maar dat zowel werknemers als werkgevers nog te veel knelpunten ervaren.  Lees verder

 

 

Animatiefilmpje vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verzorgt binnen het beleid psych arbeidsbelasting de opvang,
begeleiding en eerste nazorg van medewerkers die ongewenste omgangsvormen (hebben) ervaren.
In een animatie van het ministerie van SZW wordt de positie en de rol van een vertrouwenspersoon in minder dan 2 minuten uitgelegd. Bekijk het filmpje.

GroenLinks wil vertrouwenspersoon omgangsvormen verplichten

Initiatiefwet GroenLinks verplichtstelling vertrouwenspersoon

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema wil dat iedere organisatie wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Nu gebeurt dat op veel plaatsen nog op vrijwillige basis en is de functie onderwerp van discussie: werkgeverskoepel VNO-NCW bepleit afschaffing. Lees verder over het wetsvoorstel.

AVG; implicaties voor vertrouwenspersonen

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verslaglegging van in- en externe vertrouwenspersonen? Hubert Consult vroeg dr. mr. Marlies Vegter om hierover een nieuwsbericht te schrijven. Lees verder over de implicaties van de AVG voor vertrouwenspersonen.

‘Rethink the bully in bullying’

De verhalen van gepeste werknemers zijn schrijnend. Hoe kijken we naar een 'pester'? Moeten we zo iemand zien als een soort crimineel (of zelfs een psychopaat)? Als iemand die geen benul heeft hoe zijn/haar gedrag uitpakt? Of als iemand die gewoon gezien de functie of omstandigheden gedwongen wordt te opereren zoals hij/zij doet? De manier waarop we naar een 'pester' kijken beïnvloedt de interventies die gekozen worden. Lees verder

Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen is op 1 november 2019 in werking getreden en werkt de wettelijke bescherming tegen ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht, die is neergelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit door middel van een wijziging van de Awgb. Artikel 1.2 van deze wet luidt nu: "Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie." Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Naast dat de regels voor oproepkrachten zijn gewijzigd en de regeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is aangepast, is er een nieuwe ontslaggrond toegevoegd, de zogeheten ‘cumulatiegrond’. Voor leden van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen en directies die op grond van een advies van een klachtencommissie een passende sanctie moeten toepassen, kan deze laatste wijziging interessant zijn. Lees verder

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WRNA)

Vanaf 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werknemer geworden, dat wil zeggen dat het private arbeidsrecht voor hen is gaan gelden. Deze ambtenaren behouden wel hun ambtelijke status. Hieronder wordt beschreven wat dit betekent en in hoeverre dit gevolgen heeft voor het beleidsterrein van integriteit en ongewenste omgangsvormen. Lees verder

Kort nieuws

> Nieuwe Dikke van Dale wordt genderinclusief; meer
> Eenderde schoonmakers ervaart discriminatie; meer

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795