Nieuws

Niet ingrijpen bij pesten op het werk vergroot het risico om zelf slachtoffer te worden

Pesten verklein kans om zelf slachtoffer te wordenOmstanders bij pesten op het werk durven soms niet in te grijpen omdat zij vrezen dan zelf het volgende pestslachtoffer te worden. In wetenschappelijk onderzoek is nagegaan of deze vrees terecht is. Opvallende conclusie; de medewerkers die ingrepen bij pesten hadden geen verhoogd risico om zelf slachtoffer te worden, waartegen omstanders die inactief bleven, een verhoogd risico hadden om zelf later gepest te worden. Lees verder

 

EU-klokkenluidersrichtlijn en voorstel Wet Bescherming Klokkenluiders belangrijk voor vertrouwenspersoon?

Richtlijn (EU) 2019/1936Vraag van een vertrouwenspersoon omgangsvormen: “Mijn werkgever zegt dat er een nieuwe EU richtlijn is
waarmee melders en hun vertrouwenspersonen beter beschermd zijn. Mijn werkgever vraagt mij nu
om ook vertrouwenspersoon te worden voor misstanden en schendingen van het Unierecht.
Is dit verstandig om te doen?”

Op 23 oktober 2019 werd een nieuwe Europese richtlijn aangenomen: “Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake
de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden”. Lees verder

Voor werkgevers: Informatieblad professionele vertrouwenspersoon

Informatieblad Ministerie SZW Hubert ConsultHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2020 het ‘Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen’ opgericht. Deelnemende organisaties zijn, CNV, GIMD, Hubert Consult, Inspectie SZW, de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MKB Nederland, VCP, en VNO NCW. Het platform heeft tot doel te bepalen wat nodig is voor de verdere professionalisering van de vertrouwenspersoon. Het platform heeft een informatieblad voor (kleine) werkgevers uitgebracht. Lees verder.

Omgangsvormen op het werk beïnvloed door coronamaatregelen?

In 2020 is er door de Covid-19 pandemie en door de overheid getroffen maatregelen veel op het werkInvloed Corona (Covid-19) op ongewenste omgangsvormen
veranderd. Hoe zijn deze veranderingen van invloed op de omgangsvormen op het werk? Gemeten met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden was het percentage medewerkers dat ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega's meemaakte nog nooit zo laag. Lees verder

 

Melden medewerkers seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie op de werkvloer vormt een wijdverspreid probleem, maar hoeveel slachtoffers melden Seksuele intimidatie melden - College voor de Rechten van de mensdaadwerkelijk hun ervaring en leidt zo’n melding tot een oplossing? Het College voor de Rechten van de Mens liet onderzoek doen. Hieruit blijkt dat melden helpt, maar dat zowel werknemers als werkgevers nog te veel knelpunten ervaren.  Lees verder

 

 

Animatiefilmpje vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon verzorgt binnen het beleid psych arbeidsbelasting de opvang,
begeleiding en eerste nazorg van medewerkers die ongewenste omgangsvormen (hebben) ervaren.
In een animatie van het ministerie van SZW wordt de positie en de rol van een vertrouwenspersoon in minder dan 2 minuten uitgelegd. Bekijk het filmpje.

GroenLinks wil vertrouwenspersoon omgangsvormen verplichten

Initiatiefwet GroenLinks verplichtstelling vertrouwenspersoon

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema wil dat iedere organisatie wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Nu gebeurt dat op veel plaatsen nog op vrijwillige basis en is de functie onderwerp van discussie: werkgeverskoepel VNO-NCW bepleit afschaffing. Lees verder over het wetsvoorstel.

AVG; implicaties voor vertrouwenspersonen

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verslaglegging van in- en externe vertrouwenspersonen? Hubert Consult vroeg dr. mr. Marlies Vegter om hierover een nieuwsbericht te schrijven. Lees verder over de implicaties van de AVG voor vertrouwenspersonen.

‘Rethink the bully in bullying’

De verhalen van gepeste werknemers zijn schrijnend. Hoe kijken we naar een 'pester'? Moeten we zo iemand zien als een soort crimineel (of zelfs een psychopaat)? Als iemand die geen benul heeft hoe zijn/haar gedrag uitpakt? Of als iemand die gewoon gezien de functie of omstandigheden gedwongen wordt te opereren zoals hij/zij doet? De manier waarop we naar een 'pester' kijken beïnvloedt de interventies die gekozen worden. Lees verder

Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen is op 1 november 2019 in werking getreden en werkt de wettelijke bescherming tegen ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht, die is neergelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit door middel van een wijziging van de Awgb. Artikel 1.2 van deze wet luidt nu: "Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie." Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Naast dat de regels voor oproepkrachten zijn gewijzigd en de regeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is aangepast, is er een nieuwe ontslaggrond toegevoegd, de zogeheten ‘cumulatiegrond’. Voor leden van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen en directies die op grond van een advies van een klachtencommissie een passende sanctie moeten toepassen, kan deze laatste wijziging interessant zijn. Lees verder

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WRNA)

Vanaf 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werknemer geworden, dat wil zeggen dat het private arbeidsrecht voor hen is gaan gelden. Deze ambtenaren behouden wel hun ambtelijke status. Hieronder wordt beschreven wat dit betekent en in hoeverre dit gevolgen heeft voor het beleidsterrein van integriteit en ongewenste omgangsvormen. Lees verder

Kort nieuws

> Nieuwe Dikke van Dale wordt genderinclusief; meer
> Eenderde schoonmakers ervaart discriminatie; meer

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795