Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. Naast dat de regels voor oproepkrachten zijn gewijzigd en de regeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is aangepast, is er een nieuwe ontslaggrond toegevoegd, de zogeheten ‘cumulatiegrond’. Voor leden van klachtencommissies ongewenste omgangsvormen en directies die op grond van een advies van een klachtencommissie een passende sanctie moeten toepassen, kan deze laatste wijziging interessant zijn.
In de wet (Wet werk en zekerheid) zijn de redelijke ontslaggronden opgesomd. Met de komst van de Wab is daaraan de cumulatiegrond toegevoegd. Deze houdt in dat, als ontslag niet mogelijk is op één van de gronden, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, aan dit ontslag een combinatie van gronden ten grondslag mag worden gelegd. Deze uitbreiding kan relevant zijn indien ongewenst gedrag niet ernstig genoeg is voor ontslag op één bepaalde grond, maar in combinatie met andere omstandigheden wel een beëindiging kan rechtvaardigen.
Voor het overige hebben de wijzigingen door de Wet arbeidsmarkt in balans weinig tot geen gevolgen voor het beleidsterrein van ongewenste omgangsvormen op het werk.

Mr. dr. Marlies Vegter

Alle nieuwsberichten