Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 december 2023.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Hubert Consult
Rijnsburgerwerg 31-B, 2334 BE LEIDEN
Tel: 071-5174222, info@hubertconsult.nl
K.V.K.28082872 LEIDEN

Hubert Consult verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via uw werkgever of derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Hubert Consult verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres, adres en telefoonnummers
• Geslacht
• Geboortedatum
• Inhoud van communicatie (o.a. gevolgde cursus, cursusdata)
• Gebruik van digitale informatie van Hubert Consult (o.a. e-books, e-learnings)
• Resultaten van de training (o.a. aanwezigheid, toetsuitslagen)
• Bedrijfsnaam en adres

Doeleinden
Hubert Consult verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing van eigen diensten;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Hubert Consult hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zoals bij verzending van onze nieuwsbrief, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Hubert Consult persoonsgegevens uitwisselen. Hubert Consult kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen en de voor ons werkzame derden (zoals acteurs, docenten, leverancier van cursusmappen). In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Indien u online wenst te betalen (bijvoorbeeld met iDEAL of met creditcard) maakt Hubert Consult gebruik van de betaalmodule van Mollie (onder supervisie van DNB). De wijze waarop Mollie omgaat met de door u verstrekte gegevens kunt u nalezen in de gebruikersovereenkomst van Mollie.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Hubert Consult aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Hubert Consult zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u contact met Hubert Consult onderhoud via LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Hubert Consult zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten ook bewaard worden, omdat Hubert Consult zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe Hubert Consult uw gegevens beveiligt
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hubert Consult passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Hubert Consult een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Hubert Consult verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Hubert Consult
Rijnsburgerweg 31B • 2334 BE LEIDEN •
info@hubertconsult.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hubert Consult, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 december 2023.

Hubert Consult kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Mocht u op de hoogte willen worden gehouden van wijzigingen kunt u dat aan ons doorgeven (stuur een e-mail naar info@hubertconsult.nl met als onderwerp 'privacy-update') en u ontvangt een e-mail indien er een wijziging plaatsvindt.

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795