Bijscholing vertrouwenspersonen

 

Intervisie- en opfriscursus vertrouwenspersoon

Bijscholing vertrouwenspersonen

Bel  Mail

 

Incompany bijscholingen / op aanvraag:

Bijscholingscursus: De Witte vertrouwenspersoon

Wit privilege, witte onschuld, 'white fragility', micro-agressie, universalisme, zijn termen die u als vertrouwenspersoon moet kennen. Begrijpt u ook wat deze termen inhouden?
Zijn witte vertrouwenspersonen zich voldoende bewust van subtiele vormen van etnische discriminatie? Welke vormen bestaan er? Staan witte Nederlanders open voor feedback op etnische discriminatie? Waarom is dat zo ontzettend moeilijk? Welke rol spelen culturele conditionering, selectieve waarneming, perceptuele vertekening en personificatie in onze houding naar melders? Hoe kunnen vertrouwenspersonen ervoor zorgen dat zij als team toegankelijker worden voor mensen met een migratieachtergrond?Lees verder over deze bijscholingscursus.

 


 

Bijscholingscursus: Vertrouwenspersoon Integriteit (introductie)

“Met meldingen over fraude of diefstal kunt u terecht bij Dé vertrouwenspersoon”

Steeds vaker horen we dat het verschil tussen de ‘vertrouwenspersoon omgangsvormen’ (vpo) en de ‘vertrouwenspersoon integriteit’ (vpi) wordt losgelaten. Kunnen we volstaan met één vertrouwenspersoon voor beide onderwerpen? Wat houdt de vertrouwenspersoon integriteit eigenlijk in? Met welke wetgeving krijgt u dan te maken? Welke instituten en protocollen spelen een rol? Hoe zit dat met de geheimhoudingsplicht? Blijft de regie bij de melder? Wat maakt de functie anders dan die van de vertrouwenspersoon omgangsvormen? Tijdens deze bijscholing  van Hubert Consult verzorgt mr. Leo ten Brink een introductie over de vertrouwenspersoon integriteit. Lees verder over deze bijscholingscursus.

 


 

Bijscholingscursus: Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen is op 1 november 2019 in werking getreden en werkt de wettelijke bescherming tegen ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht, die is neergelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit door middel van een wijziging van de Awgb. Artikel 1.2 van deze wet luidt nu: "Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie."

De groep van transgender en intersekse personen, die bestaat uit ten minste 200 duizend personen, krijgt veel met discriminatie te maken, zo stelt het COC. Van de transgender personen in Nederland ondervindt 40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit.

Behalve voor transgender- en intersekse personen, is de wet ook van belang voor bijvoorbeeld non-binaire, androgyne en genderqueer personen.

Zijn de vertrouwenspersonen of leden van uw klachtencommissie nog niet zo vertrouwd met deze thematiek laat ons dan de bijscholingscursus 'Discriminatie transgender- en intersekse personen' bij u verzorgen.

 


 

Bijscholingscursus: Oorzaken van ongewenst gedrag en passende interventies 

Vertrouwenspersonen vangen medewerkers op die menen te maken te hebben met ongewenste omgangsvormen, informeren hen over mogelijk te nemen stappen (interventies) en begeleiden een slachtoffer eventueel tijdens een interventie. Er zijn  interventies die beter passen bij ongewenst gedrag dat zijn oorsprong vindt in een conflict en er zijn andere interventies die beter passen bij ongewenst gedrag dat zijn oorzaak vindt in normvervaging (willekeurig ongewenst gedrag). Om medewerkers goed te kunnen informeren over interventies die bij hun situatie passen, is het van belang dat vertrouwenspersonen kennis hebben van verschillende ontstaansgronden van ongewenst gedrag en daarbij passende interventies. Lees verder over deze bijscholingscursus.

 


 

Bijscholingscursus: risico’s verruiming taak

Het takenpakket van de vertrouwenspersoon heeft zich de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Was de functie ooit in het leven geroepen om een medewerker te begeleiden die een klacht in wilde dienen tegen seksuele intimidatie, vandaag de dag zien we uitbreiding op twee terreinen:
> De werkgebieden waarvoor een vertrouwenspersoon kan worden aangesteld,
> De taken die een vertrouwenspersoon daarbij heeft.

Wat zijn de risico’s als we het werkgebied en takenpakket van de vertrouwenspersoon te veel oprekken?
Lees verder over de bijscholingstraining Risico’s verruiming taak

 


 

Bijscholingscursus: uitzonderingen op de geheimhoudingplicht vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Wat als u kennis draagt van een medewerker met gedachten aan zelfdoding? Wat als u zaken te weten komt over misdrijven? Wat als er een direct gevaar voor iemand ontstaat?Geheimhouding, aangifteplicht, aangifterecht, meldplicht, meldrecht, moreel dilemma. Vertrouwenspersoon, weet u nog hoe het precies zit?

Tijdens deze juridische bijscholingscursus leren vertrouwenspersonen wat hun rechten en plichten zijn als het gaat om het doorbreken van de geheimhoudingsplicht.  We staan stil bij reeds bekende wetgeving en actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Lees verder over de bijscholingstraining Geheimhoudingsplicht vertrouwenspersoon.

 


 

Bijscholingscursus: (on) gevraagd adviseren; de risico’s

In steeds meer beleidsteksten staat dat de vertrouwenspersoon de leiding ‘gevraagd en ongevraagd mag adviseren’. Vroeger was deze adviesrol begrensd tot advisering over de knelpunten in het beleid ongewenste omgangsvormen. Wat zijn de risico’s van het uitbreiden van de adviesrol. Waar legt u de grens? Lees verder over de bijscholingstraining:

(On)gevraagd adviseren door vertrouwenspersonen

Lees het artikel: Vertrouwenspersonen; verwarring in opleidingsland

 


 

Bijscholingscursus: vertrouwenspersoon en misdrijven in organisaties

Verdiepende workshop voor vertrouwenspersonen en leden klachtencommissie over de werkwijze van de politie en de do’s & don’ts bij een zedenmisdrijf, mishandeling of bedreiging.

Lees verder over de bijscholingstraining De vertrouwenspersoon en misdrijven

 


 

Verdiepingscursus: nazorggesprekken

Een agressie-incident, een aanranding, langdurig pesten... soms krijg je als vertrouwenspersoon te maken met medewerkers die iets schokkends hebben meegemaakt. Er is sprake van boosheid, verdriet, schuldgevoelens, chaos. In die wirwar van emoties moet u kunnen inschatten wat de gevolgen voor uw cliënt zijn. Wat kan een vertrouwenspersoon doen en waar moet u mee uitkijken?

Lees verder over de bijscholingstraining De vertrouwenspersoon en nazorg

 


 

Bijscholingscursus: externe wegen

Als vertrouwenspersoon weet u welke interne interventiemogelijkheden u met een melder van ongewenste omgangsvormen kunt bespreken. Maar wat als interne wegen geen uitkomst bieden? Welke externe wegen zijn er dan mogelijk? Welke kansen en risico’s biedt de rechtsgang via het strafrecht, het civiele recht of een klacht bij het College van de Rechten van de Mens? Hoe kan een melder een schadevergoeding ontvangen?

Lees verder over de bijscholingstraining voor vertrouwenspersonen  

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795