Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen is op 1 november 2019 in werking getreden en werkt de wettelijke bescherming tegen ongeoorloofd onderscheid op grond van geslacht, die is neergelegd in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), nader uit door middel van een wijziging van de Awgb. Artikel 1.2 van deze wet luidt nu: "Onder onderscheid op grond van geslacht wordt mede verstaan onderscheid op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie."

De groep van transgender en intersekse personen*, die bestaat uit ten minste 200 duizend personen, krijgt veel met discriminatie te maken, zo vermeldt het COC. Van de transgender personen in Nederland ondervindt 40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit.

Behalve voor transgender- en intersekse personen, is de wet ook van belang voor bijvoorbeeld non-binaire, androgyne en genderqueer personen.

Bent u als vertrouwenspersoon of lid van een klachtencommissie nog niet zo vertrouwd met de thematiek van gender, genderidentiteit, genderexpressie, de verschillende begrippen en subgroepen, de manier hoe u als vertrouwenspersoon voor deze groepen van toegevoegde waarde kunt zijn? Kom dan naar onze bijscholingscursus 'Discriminatie transgender- en intersekse personen' op 3 april 2020. De bijscholingscursus wordt verzorgd door Aike Pronk, bestuurslid Zorg en Welzijn van Transgender Netwerk Nederland. Lees meer

 

*transgender personen: personen waarvan de genderidentiteit of -expressie verschilt van het geslacht waarmee zij bij geboorte geregistreerd zijn; intersekse personen: personen waarbij de geslachtskenmerken verschillen van de normatieve definitie van ‘man’ of ‘vrouw’ (Bron: COC)

Alle nieuwsberichten