Training interne klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Training klachtencommissie omgangsvormen

Bel Mail

BASISCURSUS INTERNE LEDEN KLACHTENCOMMISSIE

Ongewenste omgangsvormen op het werk

 

Waarom deze training? 

Een klacht over ongewenste omgangsvormen moet grondig en zorgvuldig onderzocht worden. Een grondig en zorgvuldig onderzoek vereist juridische kennis, kennis van ongewenste omgangsvormen, vaardigheden en afstemming tussen de leden van uw klachtencommissie. Met deze training worden de leden van uw interne klachtencommissie voorbereid op hun verantwoordelijke taak.

>   Basistraining leden werknemersklachtencommissie;
>   Juridische en organisatiekundige aspecten;
>   Gespreksvaardigheden hoor- en wederhoor;
>   Schrijfvaardigheden uitspraak en advies;
>   Praktische training aan de hand van uw eigen klachtenreglement.

De training bestaat uit een afwisselende mix van kennis- en vaardighedenvorming. In de training wordt het kader waarbinnen u opereert duidelijk. U krijgt informatie over de werkwijze, de procedure en de taakverdeling binnen de interne klachtencommissie. Nadat u de nodige theoretische kennis heeft opgedaan, zult u gedurende één dagdeel kunnen oefenen met hoor- en wederhoor van partijen. Daartoe worden twee klachtonderzoeken gesimuleerd met professionele trainingsacteurs. Het juridische gedeelte van de cursus wordt verzorgd door een op de materie gespecialiseerde jurist.

De laatste simulatie vormt de basis voor een huiswerkopdracht die u gezamenlijk met de andere leden van uw interne klachtencommissie uitvoert. Gezamenlijk moet u op grond van uw eigen klachtenreglement tot een oordeel komen over de ontvankelijkheid en gegrondheid van de klacht en de eventueel op te leggen sanctie. Na onderlinge discussie komt u tot een (schriftelijke) uitspraak die (binnen twee weken) aan Hubert Consult wordt toegezonden. Een juriste beoordeelt de uitspraak, de wijze waarop deze is onderbouwd en de gehanteerde formuleringen en definities. Tijdens het laatste dagdeel vindt feedback plaats op de schriftelijke huiswerkopdracht.

Programmapunten:

 

 1. Inleiding ongewenste omgangsvormen op het werk
 2. Juridisch kader
 3. De klachtenprocedure
 4. Bewijsrecht
 5. Beraadslaging en uitspraak
 6. Disciplinaire maatregelen
 7. Oefenen hoor- en wederhoor van partijen
 8. Oefenen schrijven uitspraak en advies aan directie

Deze opleiding voor leden van klachtencommissies sluit aan bij een HBO werk- en denkniveau. Het verdient aanbeveling als tenminste één van de leden van uw klachtencommissie een juridische achtergrond heeft.

Resultaten training

Na de training hebt u duidelijk zicht op uw rol, taak en positie als lid van de werknemersklachtencommissie in uw organisatie. U beschikt over de nodige kennis om de procedure te voeren. U heeft geoefend met hoor- en wederhoor van partijen en beschikt daardoor over de nodige gespreksvaardigheden om feiten op een juridisch verantwoorde wijze boven tafel te krijgen.

Praktische informatie

Deze training wordt in-company verzorgd voor alle leden (en eventueel vervangende leden van uw klachtencommissie). De tijdinvestering bedraagt:

> 2 dagdelen theorie;
> 1 dagdeel onbegeleide huiswerkopdracht (voorbereiding hoorgesprekken)
> 1 dagdeel simulaties met acteurs;
> 1 onbegeleid dagdeel schrijven uitspraak;
> 1 dagdeel feedback door jurist op de uitspraak.

De dagdelen worden in onderling overleg ingepland. De theoretische dagdelen zijn ook interessant voor andere functionarissen in uw organisatie: OR-leden, preventiemedewerker, arbocoördinator, medewerkers P&O en vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen van uw organisatie kunnen ook deelnemen aan de simulaties met acteur.

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Adrienne Hubert,
tel: 071-5174222 of een e-mail sturen aan: Hubert Consult

Houd bij de samenstelling van de klachtencommissie rekening met:

 • Een HBO+ werk- en denkniveau;
 • Juridische en sociaal-psychologische achtergrond;
 • Man-vrouw verdeling en afspiegeling van de organisatie qua etnische achtergrond.

Commissieleden moeten onafhankelijk en onpartijdig hun taak kunnen uitoefenen. Zij mogen niet beïnvloedbaar zijn en niet op enigerlei wijze betrokken zijn bij het conflict (Vilters, 2009).
De vertrouwenspersoon, hoofd P&O of de manager, die uiteindelijk een beslissing moet nemen over het advies van de commissie, dienen bijvoorbeeld geen deel uit te maken van de klachtencommissie. Ook medewerkers van de afdeling P&O, OR-leden en anderen die “een dubbele pet” kunnen hebben, dienen niet als klachtencommissielid te worden aangesteld.

 

Commissieleden hebben snel te nauwe banden met één van de betrokken partijen (klager/aangeklaagde). Denkt u er aan om vervangende leden voor de commissieleden aan te wijzen en mee op te leiden.
Kleinere organisaties (denk aan minder dan 500 medewerkers) kunnen derhalve beter gebruik maken van externe klachtencommissie.

 

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL002061858B33
IBAN-nr. NL59INGB0001009795