Archief per Maand: juli 2016

Wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ van kracht

Juli 2016

De wet 'Huis voor klokkenluiders' geldt sinds 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Alle organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand met een maatschappelijk belang:

- schending van een wettelijk voorschrift
- gevaar voor de volksgezondheid
- gevaar voor de veiligheid van personen
- gevaar voor de aantasting van het milieu
- gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

In de wet staat wat er ten minste in de klokkenluidersregeling moet staan:

- op welke manier met de interne melding wordt omgegaan
- wanneer er sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke definitie daarvan)
- bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden
- dat de organisatie vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil
- dat de werknemer een adviseur in vertrouwen mag nemen om advies in te winnen

Werkgevers zijn daarnaast verplicht om iedereen die bij hen werkt schriftelijk of digitaal te informeren over de hierboven genoemde punten. Ook over de omstandigheden waaronder werkenden extern een melding kunnen doen, en over de rechtsbescherming bij een melding moet worden geïnformeerd.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de totstandkoming van een interne meldregeling.

Let op: vaak worden vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen automatisch aangewezen als het meldpunt voor integriteitsschendingen. Er is echter sprake van een geheel andere functie, met andere geheimhoudingseisen en een ander wettelijk kader. Hubert Consult adviseert om de vertrouwenspersoon integriteit extern te beleggen. 

Meer informatie

Meer informatie over onze Basiscursus vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Alle nieuwsberichten